farazist logo

گالری ویدیو ها

اشتغالزایی عالی با دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء برای اولین بار در جهان مدیر فروش 09152525180

افتتاح دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء در خرمشهر با درامد زایی عالی برای اولین بار در کشور

دستگاه هوشمند بازیافت در مبدا

مراسم رونمایی در صدا و سیمای مرکز ابادان

عملکرد دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء مدل صنفی در پتروشیمی عسلویه

درامد زایی عالی و پایدار از پسماند خشک

رضایت مالک محترم از دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با حضور شرکت اقتصاد سبز فرامرزی

مستند زباله گردی کودکان در مشهد

مالک دستگاه و معلم بازنشسته فرخ شهری با طرحی ابتکاری زباله های بازیافتی
بازگشت به بالا